И всяко бездомно куче – с паспорт

photo_verybig_1583615

Подобно на домашните, обработените в кучкарника животни също да бъдат включени в електронен регистър и да имат ветеринарномедицински паспорт. Това се посочва в актуализираната Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Варна 2016-2019 г.

Документът е подготвен от общинската администрация и ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет. Целта е поетапно редуциране броя до трайно изчезване на явлението „безстопанствени кучета“. Окончателното им настаняване в приюти по програми за намиране на собственици или за доживотно отглеждане.

За успешно изпълнение на програмата е необходимо да се разполага с точна информация както за броя на бездомните кучета, така и на домашните. В проекта на програмата се уточнява, че регистрацията на бездомните кучета ще се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват животните без стопанин. На всяко обработено куче ще се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице. В регистрацията задължително ще се вписват отличителните белези на животното, дата и място на залавяне, дата на връщане и отговорно по надзора физическо или юридическо лице.

Заложено е още организиране на изложби на безстопанствени животни с цел намиране на нови собственици. Предвиждат се и спортни мероприятия и конкурси с кучета. Друга задача е завишаване контрол върху отглеждането на домашни кучета, чрез увеличаване броя на регистрираните, контрол върху търговията и размножаването им.

Наличието на кучета по улиците е основно причинено от хората и тяхната безотговорност. Кучета се ползват временно за пазачи на вили, строежи, гаражи и други, след което се изоставят. Липсва и контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета.

През последните години броят на бездомните кучета нараства, което води до рискове за здравето на хората и поставя под съмнение европейския облик на градовете ни и хуманното третиране на животните, се отчита в проектодокумента.

Досегашната програма бе със срок на действие 31 декември 2015 г. Разработването на актуализирания й вариант е в резултат на изискванията, поставени на България и останалите страни членки на ЕС, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените места.

Целта е като се използват постиженията на науката и собствения дългогодишен опит да се овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на общината. Да се установи контрол и постепенно да се намали броят на безстопанствените кучета до количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда и европейския и туристически имидж на Варна./Дарик